Photo

Garantie & klachten


We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te bellen of mailen.
Ben je om wat voor reden niet tevreden met je aankoop? Of heb je ideeën om Kleur & Zijde te helpen verbeteren? 
Dan horen we dat graag!
Kleur & Zijde heeft de intentie om een mooi product te leveren waar je optimaal plezier van gaat hebben. 

Kleur & Zijde garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, voor de artikelen van wol en zijde dient rekening gehouden te worden met krimp door het wassen. Om deze reden raden we je aan om eventueel een grotere maat te nemen.

Kleur & Zijde is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Kleur & Zijde) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Kleur & Zijde. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maand na levering aan Kleur & Zijde schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in overleg, volgens voorwaarden herroeping in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

Indien klachten van de afnemer door Kleur & Zijde gegrond worden bevonden, zal Kleur & Zijde naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Kleur & Zijde steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Kleur & Zijde) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Kleur & Zijde gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Kleur & Zijde voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

Kleur & Zijde is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

Deze garantie geldt niet indien: 
A) en zolang de afnemer jegens Kleur & Zijde in gebreke is; 
B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. 
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Kleur & Zijde en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; 
D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Komen we niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je aan te melden bij ODR platform. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese commissie. Dit ODR platform is te vinden op: http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.